ELF BAR 600 V2 ELFTURBO ICE- ELFBULL ICE 20mg

Kód: 871
Akce
179 Kč –22 %
ELFBULL ICE ELF BAR 600v2 20MG
179 Kč –22 % 139 Kč
Momentálně nedostupné
Položka byla vyprodána…

ELF BAR 600v2 ELFBULL ICE 20mg

Jednorázová předplněná elektronická cigareta 
2ml ,Obsah nikotinu  20mg / nikotinová sůl 
Počet potahu : Až 600 potahů
QUAQ CELL + PCBA / QUAQ MESH COIL
Výrobce www.elfbar.com   NOVÁ VERZE 2

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Klasifikacováno podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
H301 - Toxický při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P405 - Skladujte uzamčené
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: JEDNORÁZOVÉ
Hmotnost: 0.04 kg
Položka byla vyprodána…
Používáme ověření věku Adulto