ELF BAR ELFA PRO POD 2x CRANBERRY GRAPE 20mg

Kód: 2841
199 Kč –10 %
2ml yandan29
199 Kč –10 % 179 Kč
Skladem

ELF BAR ELFA PRO POD 2x CRANBERRY GRAPE 20mg

Balení obsahuje 2 předplněné pody s obsahem 2ml 20mg nikotinové soli
( KOMPATIBLNÍ S BATERIE ELFA A ELFA PRO )

Obsah balení:
2 x Předplněná Cartridge s příchutí ( Pody nelze doplňovat ) QUAQ MESH COIL

Návod ELFA pro Cartridge:
- Odstraňte plastové krytky z náhradní cartridge
* Zatlačte spodní část cartridge do těla cartridge ( pro verze elfa pro )
- Vložte spodní část cartridge do těla zařízení
- Před prvním použitím počkejte 10 minut
- Vaše zařízení je připraveno k použití, aktivace nádechem.
- Životnost jedné cartridge cca 600 potahů

Výrobce www.elfbar.com   NOVÁ VERZE PRO

Detailní informace

Detailní popis produktu

Klasifikacováno podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
H301 - Toxický při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P405 - Skladujte uzamčené
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: ELF BAR ELFA PRO POD 20MG
Hmotnost: 0.04 kg
Používáme ověření věku Adulto