SKE CRYSTAL 600 GUMMY BEAR 20mg

Kód: 1625
Akce
179 Kč –44 %
SKE CRYSTAL 600 GUMMY BEAR 20mg
179 Kč –44 % 99 Kč
Skladem

GUMMY BEAR - CRYSTAL 600 20MG - GUMOVÝ MEDVÍDEK

Jednorázová předplněná elektronická cigareta 
Kapacita baterie: 500mAh
2ml ,Obsah nikotinu  20mg / nikotinová sůl 
Počet potahu : Až 600 potahů

Výrobce SKE.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Klasifikacováno podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
H301 - Toxický při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P405 - Skladujte uzamčené
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: SKE CRYSTAL
Hmotnost: 0.04 kg
Používáme ověření věku Adulto