ELF BAR 600 STRAWBERRY ICE CREAM 20mg

Kód: 28
Akce Výprodej
179 Kč –50 %
new elf bar strawberry ice cream 20mg ml
179 Kč –50 % 89 Kč
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

STRAWBERRY ICE CREAM - ELF BAR 600 20MG - JAHODOVÁ ZMRZLINA

Jednorázová předplněná elektronická cigareta 
2ml ,Obsah nikotinu  20mg / nikotinová sůl 
Počet potahu : Až 600 potahů

Výrobce Elfbar.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Klasifikacováno podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 4, H312; Aquatic Chronic 3, H412
H301 - Toxický při požití
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P405 - Skladujte uzamčené
P501 - Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Doplňkové parametry

Kategorie: ELF BAR 600 20mg
Hmotnost: 0.04 kg
Položka byla vyprodána…
Používáme ověření věku Adulto